Festivalfotograaf-Briefing-voorbeeld-voor-instructie-fotograaf-en-betere-fotografie

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk wordt verstaan onder: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid1 sub 9 Aw, eveneens als andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, afdruk, usb stick, polaroid, CD-rom, DVD of in de cloud.

Fotograaf, Evenement Fotograaf, Feest Fotograaf of Festival Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Rechts- en forumkeuze

2.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

2.2 Het Weens Koopverdrag uit 1980 en alle toepasselijkheid hiervan is uitgesloten. 

2.3 Alle onenigheid en de daaruit doorvloeiende geschillen met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland indien genoodzaakt. 

 

3. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)-betrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, met betrekking op o.a. opdrachtbevestigingen, zowel mondelinge of schriftelijke, inclusief offertes, overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst.

 

4. Vergoeding

4.1 Indien en voor zover er niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid de vergoeding bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kijken naar de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten.

4.2 Indien partijen tot geen vergoeding zijn overeengekomen, zal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing zijn.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking. Waarbij voorafgaande overleg heeft plaats gevonden. 

 

5. Offerte

De Fotograaf heeft het recht om tot drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

6. Factuur en betaling

6.1 De betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum overgemaakt te zijn.

6.2 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

6.3 Indien de Fotograaf de verschuldigde vergoeding voor de diensten niet binnen de in afgesproken termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, De fotograaf mag 2% extra boven op de vergoeding in rekening brengen.

6.4 Indien de Wederpartij te kort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

6.5 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de onjuistheden worden geconstateerd nadat de betaling heeft plaats gevonden zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

 

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij zonder kostenberekening een exemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

 

8. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden gedeeld. De Fotograaf heeft alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

9. Levering

9.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment na verzending voor risico van de Wederpartij.

9.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

9.3 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen. 

 

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

11. Opdracht

11.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

11.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte of het schriftelijk bevestigen van een e-mail, of andere vorm van (online) communicatie, van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

11.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

11.4 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

11.5 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij.

11.6 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. 

 

12. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de feest fotograaf. Tenzij anders schriftelijk verklaard met handtekening van de Fotograaf.

13. Internet

13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 2048 bij 1333 pixels.

13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

 

14. Licentie

14.1 Toestemming voor gebruik van het Fotografisch werk door de Wederpartij wordt voorafgaand en schriftelijk toestemming verleend in de vorm van een licentie zoals die door de Fotograaf is omschreven.

14.2 Indien de licentie niet is bepaald, geld dat de licentie het recht geeft tot éénmalig gebruik, ten behoeve van een doel, zoals beide partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

14.3 Beeld manipulatie van het Fotografisch werk is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Fotograaf. 

 

15. Afdoen aan auteursrecht

15.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

15.2 Bij inbreuk op auteursrecht kan de Fotograaf een vergoeding toekennen ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik is, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. (inclusief het recht op vergoeding van alle indirecte en directe schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

16. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

17. Naamsvermelding

17.1 De naam Festival Fotograaf of FestivalFotograaf.nl dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 

17.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Tenzij schriftelijk anders is toegezegd. 

17.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht.

 

18. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

 

19. Persoonlijkheidsrechten

19.1 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

 

20. Rechten van derden

20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

21. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.